AREMA S’ADJUDICA L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DE L’ACTUAL ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE TIVENYS (BAIX EBRE). 

AREMA S’ADJUDICA L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DE L’ACTUAL ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE TIVENYS (BAIX EBRE). 

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha adjudicat el passat 21 de Febrer de 2022, a la UTE formada per les empreses AREMA i RUBAU el contracte d’execució de les obres de Remodelació de l’Actual Estació Depuradora  d’aigües residuals de Tivenys (Baix Ebre, Tarragona) per un import superior al milió d’euros.

El sistema de tractament biològic actual, mitjançant filtres percoladors, presenta un rendiment d’eliminació de matèria orgànica inferior a l’esperat i no permet assegurar el compliment de la Directiva 91/271, es preveu la remodelació del tractament biològic en un procés de fangs activats i mescla completa amb una configuració tipus “ou ferrat”. En aquest sentit les actuacions principals de què consta la remodelació de l’EDAR de Tivenys són:


· Adaptació hidràulica del pou d’entrada i sistema de pretractament, consistent en elevar les cotes d’entrada i dotar a la planta de by-pass de biològic.
· Incorporació a la planta d’un selector anòxic per a tenir un major control de l’efecte bulking que es pugui produir.
· Modificació del sistema de tractament biològic actual, consistent en la substitució dels filtres percoladors existents per un reactor-decantador concèntrics basants en un sistema de fangs activats per mescla completa.
· Retirada del sistema de decantació actual de PRFV.
· Connexió a l’estació de bombament de sortida d’aigua tractada en construcció.
· Construcció d’un nou edifici de bufadors i quadres elèctrics per sobre de la cota d’inundabilitat de la parcel·la (+0,5 m).
· Incorporació d’un nou sistema d’espessiment de fangs cobert per evitar l’emanació de males olors.

L’EDAR s’ha projectat per una capacitat de 150 m3/dia. El factor punta de cabal per al dimensionament del procés biològic de la EDAR es va establir en 3 vegades el cabal mig, mentre que el factor de cabal màxim o cabal a pretractament, es va fixar en 5 vegades el cabal mig.

La planta, a més, es completarà amb una instal.lació fotovoltaica amb una potència instal.lada de 34 kWp.

Les obres tenen una durada prevista de 10 mesos. Es tracta de la primera instal.lació de depuració en règim d’autoconsum elèctric que realitzen AREMA i RUBAU des que Grup Rubau adquirís l’empresa especialitzada en aigua, residus i medi ambient, AREMA, reforçant així el seu compromís amb l’agenda 2030 i els seus objectius de desenvolupament sostenible i transició ecològica.