L’Aigua residual d’origen domèstic o industrial requereix un tractament rigorós abans del seu retorn al medi ambient. Aquest tractament es realitza en instal·lacions especifiques formades per diferents processos, seleccionats en funció de les característiques de l’aigua a tractar i del destí final de la mateixa.

La línia de procés habitual d’un tractament d’aigua residual consta d’un pretractament (reducció de sòlids), un tractament primari (eliminació de sòlids en suspensió, greixos i/o tractament físic-químic) i un tractament secundari (eliminació de matèria orgànica i/o nutrients per via biològica i/o química). Finalment, es pot realitzar també un tractament terciari de regeneració i desinfecció, per aquells casos en què l’aigua tractada es vulgui reutilitzar. Inevitablement, el tractament d’aigües generarà certa quantitat de fangs que caldrà també tractar.

Les tecnologies utilitzades en els diferents processos de la depuració de l’aigua residual són múltiples, adaptant-se sempre al context de treball i necessitats requerides per a cada cas particular.

CRITERIS DE DISSENY 

 • Sistemes d’alta eficiència energètica, utilitzant difusors de bombolla ultra fina que garanteix millor transferència i menor consum elèctric
 • Minimització de les pèrdues de carrega hidràuliques i optimització energètica.
 • Eliminació de nutrients al recinte biològic, amb aireació controlada per sondes d’oxigen i redox.
 • Reducció de l’obra civil per la no utilització de cambres anòxiques.
 • Ajust rigorós als paràmetres de disseny, condicions de funcionament, normes constructives i qualitats de materials establerts.
 • Dotació dels elements de reserva necessària i homogeneïtat entre les diverses unitats, per tal de possibilitar el seu intercanvi i facilitar les operacions de manteniment i explotació.
 • En cas d’abocaments industrials de difícil biodegradabilitat es faran servir tecnologies de tractament especifiques per cada tipus d’indústria.

SISTEMES DE CONTROL 

 • Control complert del procés mitjançant sondes i PLC, juntament amb el nostre propi disseny de programes de control.
 • Sistema de gestió d’alarmes, enviament SMS i missatges gravats prèviament.
 • Sistemes de control gràfic tipus Scada, informes d’explotació.
 • Sistemes telemètrics d’enviament de dades per GSM, integració amb sistemes centralitzats existents.
Tecnologia aigua residual AREMA