-QUALITAT

De la mateixa manera que disposa Construccions Rubau, Arema com a empresa del grup, durant el 2022 s’implanta un sistema de qualitat total, d’acord amb el model europeu EFQM (Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat), que ha permet implantar sistemes de millora contínua en l’organització i estructurar els processos amb demostrada eficàcia i eficiència.

Gràcies a l’important compromís de RUBAU, i ara se suma el compromís per part de Arema com a empresa del seu grup. amb la qualitat, es defineix com a objectiu arribar a certificar el sistema implantat amb la norma ISO 9001.

POLÍTICA DE QUALITAT

 • Assegurar als clients que l’empresa disposa de sistemes i organització que permetin aconseguir el nivell de qualitat exigit a través d’un enfocament basat en els processos per a mantenir el seu compromís amb la millora contínua i el compliment dels requisits legals.

 • Aconseguir que la qualitat sigui la base de la imatge de marca de l’empresa en les obres, condició indispensable per al seu desenvolupament i per a la consecució dels seus objectius.

 • Garantir a tot el personal el nivell de formació necessari per al desenvolupament de les seves activitats.

 • Obtenir un alt grau de satisfacció del client integrant la consecució dels seus requisits i l’anàlisi de les necessitats i expectatives de les parts interessades.

 • Implicar, motivar i conscienciar al personal sobre la importància de la millora contínua en l’acompliment de les activitats i la prestació de serveis.

 • Disposar dels mitjans humans i materials necessaris per al desenvolupament d’aquesta política de qualitat i la consecució dels objectius definits.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

En aquest sentit, RUBAU va ser una de les primeres empreses d’Espanya a apostar per la gestió de la prevenció i, ja des de l’any 1996, compta amb un sistema de gestió de prevenció de riscos laborals perfectament integrat en la gestió general de l’empresa, actualment certificat amb la norma ISO 45001.

eguint la mateixa política, Arema com a empresa del grup, es compromet a la implantació del SGI i la seva certificació amb la norma ISO 45001 amb el compliment de les polítiques establertes per a ella.

POLÍTICA DE PRL

 • Aconseguir un nivell òptim de seguretat i salut en els centres de treball, complint amb la legislació vigent i altres requisits subscrits en aquest camp, assumint el seu acompliment i el compromís de prevenció de les lesions i la deterioració de la salut, així com l’eliminació de perills i la reducció dels riscos, en el marc de la millora contínua en l’acció preventiva.
 • Fomentar la consulta, formació, informació i participació de tots els treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals inclosos els subcontractistes.
 • Aconseguir un alt grau de satisfacció dels treballadors en el que fa referència a les seves condicions de treball.
 • Aconseguir un alt grau de satisfacció del client en el que fa referència al tractament de la nostra empresa de la prevenció de riscos laborals en els centres de treball.

MEDI AMBIENT

AREMA manté un ferm compromís amb el respecte i la conservació del medi ambient, fet que li permet desenvolupar projectes summament innovadors. El seu objectiu en aquest àmbit se centra en l’acompliment continu de la companyia per millorar el medi ambient, mitjançant la implantació i la certificació de la norma ISO 14001.

POLÍTICA DE MA

 • Assegurar la protecció del medi ambient, complint amb la legislació i reglamentació mediambiental, altres requisits i compromisos subscrits i la prevenció de la contaminació
 • Implantar els principis de la millora contínua a les activitats mediambientals.
 • Aconseguir un alt grau de satisfacció del client en el que fa referència al tractament de la nostra empresa al medi ambient en els centres de treball.
 • Assegurar una integració real de la gestió mediambiental en totes les àrees i activitats de l’empresa, i establir compromisos ferms amb la societat que ens envolta.
 • Promoure la participació activa i el sentit de la responsabilitat de tots els nostres empleats en relació amb la repercussió del seu treball sobre el medi ambient, a través de la formació i informació necessària.

 CODI ÈTIC Y POLÍTICA DE COMPLIMENT 

Els valors i principis ètics internacionalment reconeguts a la Declaració Universal de Drets Humans, així com l’estricte compliment de la legalitat vigent, constitueixen la base del Codi Ètic de RUBAU, al qual s’ha adherit AREMA per ser empresa del Grup. Aquest Codi Ètic té en compte el principi de responsabilitat penal de les persones jurídiques recollit en l’ordenament jurídic espanyol i preveu i proscriu l’existència de comportaments per part dels representants legals, administradors, empleats o qualsevol persona que estigui sotmesa a l’autoritat del personal d’AREMA que puguin donar lloc a la responsabilitat del mateix. Es tracta de la norma fonamental que ha de regir el comportament dels empleats de la companyia, en el desenvolupament de la seva activitat professional, així com en les relacions que mantinguin amb tercers. Els principis generals i els valors continguts en el Codi Ètic podran ser ampliats per polítiques i procediments específics de cadascuna de les matèries.

La corrupció i el frau frenen el desenvolupament econòmic, i van en detriment de la justícia social i de l’Estat de Dret, causant greus perjudicis a l’economia i a la societat, i en molts casos faciliten les operacions de la delinqüència organitzada. RUBAU, erigida com a referent per els seus ferms compromisos amb els principis ètics, assumeix la responsabilitat de participar activament en el desafiament que constitueix la prevenció i la lluita contra la corrupció i el frau en tots els seus àmbits d’activitat. La Política per a la prevenció de delictes i contra la corrupció i el frau, a la qual s’ha adherit AREMA per ser empresa del Grup, té la finalitat de projectar a tots els directius i empleats d’AREMA, així com a tercers que es relacionin amb la companyia, un missatge de rotunda oposició a la comissió de qualsevol acte il·lícit penal. Aquesta política acredita el compromís d’AREMA amb la vigilància permanent i la sanció dels actes i conductes fraudulents, de manteniment de mecanismes efectius de comunicació i conscienciació de tots els empleats i de desenvolupament d’una cultura empresarial d’ètica i honestedat, i envia un missatge rotund d’oposició a la corrupció i el frau en totes les seves manifestacions.

Consulta el nostre codi ètic

Consulta la nostra Política de compliment per a la prevenció de delictes i contra la corrupció i el frau: