La dessalació és un procés físic de separació de sals d’una dissolució aquosa, tenint per finalitat l’ús de l’aigua dolça producte.

Els recursos hídrics susceptibles de dessalació poden tenir bàsicament dos orígens: aigua de mar o aigua subterrània salinitzada; aquesta última procedent d’aqüífers costaners en contacte directe o indirecte amb el mar.

PROCESSOS 

Els principals processos per dessalar consisteixen en processos avançats de tractament mitjançant membranes, com són l’osmosi inversa (RO),l’electrodiàlisi reversible (EDR) i la nanofiltració, essent l’RO, la tecnologia més emprada.

El procés de dessalació incorpora un pretractament, amb la intenció d’eliminar tots els elements que puguin produir incrustacions i fer malbé les membranes, així com un sistema de remineralització a la sortida per garantir la seva potabilitat en cas de consum humà.

Procès de dessalació d'aigua - AREMA