AREMA GUANYADORA DE L’AMPLIACIÓ DE LA CAPACITAT D’ELIMINACIÓ DE NITROGEN DE L’EDAR DE BANYOLES

EDAR de Banyoles - Arema

AREMA GUANYADORA DE L’AMPLIACIÓ DE LA CAPACITAT D’ELIMINACIÓ DE NITROGEN DE L’EDAR DE BANYOLES

L’objectiu del projecte és l’ampliació de la capacitat de tractament de l’EDAR de Banyoles o EDAR del Terri, degut a la necessitat de reduir la concentració de nitrogen a la sortida d’aigua depurada, així com dotar el sistema d’una major capacitat per absorbir variacions de càrrega.

El nou sistema de tractament s’ha de poder adaptar als condicionants existents degut a l’espai limitat disponible per a les noves construccions i la seva integració amb l’entorn de la planta. La solució que s’executarà té en compte criteris tècnics, prioritzant el rendiment de l’eliminació de nitrogen, i econòmics, considerant a la vegada els costos d’inversió i els costos d’explotació i manteniment de les instal·lacions.

Les obres a realitzar per tal d’assolir la nova configuració de tractament, un Bardenpho de 4 etapes, amb ampliació de la zona anòxica i addició de metanol, són en essència reformar l’actual reactor biològic, convertir un dels decantadors primaris en la cambra pre-anòxica i construir un nou decantador primari.

El nou decantador primari es construirà a l’espai que ocupa l’antic tractament físic-químic, que s’enderrocarà, el qual només s’utilitza actualment com a arqueta de repartiment.

També es construirà una nova arqueta de repartiment per l’entrada als reactors biològics i una nova obra de connexió des de la sortida del pretractament fins la nova arqueta. A més, es construirà un nou by-pass a la sortida del pretractament i un altre by-pass després dels decantadors primaris.

Les obres es completaran amb la construcció del nou dipòsit de metanol, la implantació d’un sistema automatitzat per poder regular i controlar l’aportació de l’oxigen i el carboni i les obres de condicionament i d’urbanització de l’entorn de les noves instal·lacions i de les instal·lacions reformades.

El termini d’execució previst és de 11 mesos.