Water, our reason for being
Aguascalientes AREMA Committed to the
Environmental Sustainability
Vista aérea de BECLEAN, Arema Quality and Service
for a better future
Arema - planta de KRICHIM A leading global company
in the water sector
Professionalism and trust,
our commitment
Arema al món We bring knowledge, experience and flexibility

  ABOUT US

AREMA is integrated by a team of multidisciplinary professionals actively engaged which seek quality and well done job, with the final purpose of protecting and improving our environment.

 

Using the latest technology, our own research projects, the implementation of quality and environmental management systems, continuous training, commitment to internationalization, personalized service with the customer and agility in our responses, are the key success factors we know.

We hope to have one day the opportunity to work together in the passionate challenge of preserving our environment.

logo gris

L’aigua, tal i com la trobem a la naturalesa, sovint no és utilitzable directament pel consum humà.

 

AREMA disposa de diferents sistemes de tractament i subministrament d’aigua potable. En funció de les necessitats de treball, AREMA aporta solucions particulars a municipis, indústries o petits nuclis rurals.

Definim Aigua Regenerada com aquella que prové de les estacions de tractament d’aigües residuals i que, un cop depurada, se li aplica un tractament addicional per fer-la apta per un nou ús, amb la qualitat exigida per la nova aplicació.

 

Les aigües regenerades són tingudes en compte a l’hora de la gestió global dels recursos i els usos que se’n fa poden ser diversos.

La dessalació és un procés físic de separació de sals d’una dissolució aquosa, tenint per finalitat l’ús de l’aigua dolça producte.   Els recursos hídrics susceptibles de dessalació poden tenir bàsicament dos orígens: aigua de mar o aigua subterrània salinitzada; aquesta última procedent d’aqüífers costaners en contacte directe o indirecte amb el mar.

Les fraccions separades en els decantadors (primaris i secundaris) de les depuradores s’anomenen fangs o llots de depuració. Aquestes són líquides, amb concentracions de matèria seca molt baixes. Una part important de la matèria seca dels fangs és matèria orgànica.

 

Els fangs se sotmeten a diferents processos, amb diferents finalitats.

El tractament dels residus líquids o lixiviats procedents d’abocadors urbans d’escombraries, de plantes de tractaments de fangs o procedents dels “Ecoparcs” o “Parcs ecològics” de residus, és una problemàtica complexa que requereix un profund coneixement de la mateixa per poder oferir solucions amb garanties.