L’objecte del sistema de tractament βDEC és aconseguir la depuració d’aigües residuals urbanes de nuclis de fins a 10.000 habitants equivalents, de manera que la qualitat de les aigües depurades compleixin perfectament amb les exigències requerides per la legislació vigent.

L’objecte del sistema de tractament βDEC és aconseguir la depuració d’aigües residuals urbanes de nuclis de fins a 10.000 habitants equivalents, de manera que la qualitat de les aigües depurades compleixin perfectament amb les exigències requerides per la legislació vigent.

Basat en un procés biològic de fangs activats mitjançant aeració prolongada, amb nitrificació i desnitrificació simultània, format per un recinte d’aeració amb introducció d’aire mitjançant bufadors i difusors i una decantació secundària de disseny propi, incloent els sistemes de recirculació i purga de fangs necessaris, així com una línea de tractament de fangs adaptada a les necessitats de cada client.

CARACTERÍSTIQUES

  • Construcció dels decantadors secundaris mitjançant disseny i motlles propis en PRFV o Acer inoxidable, amb diàmetres des de 2,30 m fins a 9,00 m; amb pendent de 56º i acabat polit a la part interior.
  • La tecnologia contempla els casos d’estacionalitat, podent variar les configuracions en cada cas, de geometria circular, quadrada o ovalada i en una, dues o tantes línies com es requereixi.
  • Eliminació de nutrients en el mateix reactor de mescla completa, mitjançant control per sondes d’oxigen i de potencial redox.
  • Rendiment promig del tractament biològic superior al 95% per a l’eliminació de DBO5, DQO, SS, N i P.
  • Alta eficiència energètica i baix consum.
  • Totalment automatitzades amb sistemes de control de disseny propi.
  • Compactes, fàcilment transportables, de ràpida execució i amb menors requeriments d’obra civil comparades amb els sistemes convencionals.
tecnologia de tractament bdec Arema
Esquema de tractament BDEC - Arema