Serveis Aigua residual AREMA

Aigua residual urbana i industrial

 

Les aigües residuals d’origen domèstic o industrial requereixen un tractament rigorós abans del seu retorn al medi ambient. Aquest tractament es realitza en instal·lacions específiques formades per diferents processos, seleccionats en funció de les característiques de l’aigua a tractar i del destí final de la mateixa.

Serveis Aigua potable AREMA

L’aigua, tal i com la trobem a la naturalesa, sovint no és utilitzable directament pel consum humà.

 

AREMA disposa de diferents sistemes de tractament i subministrament d’aigua potable. En funció de les necessitats de treball, AREMA aporta solucions particulars a municipis, indústries o petits nuclis rurals.

Serveis Aigua regenerada AREMA

Definim Aigua Regenerada com aquella que prové de les estacions de tractament d’aigües residuals i que, un cop depurada, se li aplica un tractament addicional per fer-la apta per un nou ús, amb la qualitat exigida per la nova aplicació.

 

Les aigües regenerades són tingudes en compte a l’hora de la gestió global dels recursos i els usos que se’n fa poden ser diversos.

Serveis de dessalació AREMA

La dessalació és un procés físic de separació de sals d’una dissolució aquosa, tenint per finalitat l’ús de l’aigua dolça producte.

 

Els recursos hídrics susceptibles de dessalació poden tenir bàsicament dos orígens: aigua de mar o aigua subterrània salinitzada; aquesta última procedent d’aqüífers costaners en contacte directe o indirecte amb el mar.

Serveis tractament de fangs Arema

Les fraccions separades en els decantadors (primaris i secundaris) de les depuradores s’anomenen fangs o llots de depuració. Aquestes són líquides, amb concentracions de matèria seca molt baixes. Una part important de la matèria seca dels fangs és matèria orgànica.

 

Els fangs se sotmeten a diferents processos, amb diferents finalitats.

Serveis de tractament de lixiviats AREMA

El tractament dels residus líquids o lixiviats procedents d’abocadors urbans d’escombraries, de plantes de tractaments de fangs o procedents dels “Ecoparcs” o “Parcs ecològics” de residus, és una problemàtica complexa que requereix un profund coneixement de la mateixa per poder oferir solucions amb garanties.