El Sistema Deni-[K]® de la companyia alemanya [k]nord és una tecnologia amb l’objectiu de la reducció de nitrats, basada en un reactor biològic compacte de doble etapa (Anaeròbia – Aeròbia) de flux ascendent.

Per aquest sistema de reducció de nitrats, l’aigua entra al reactor per la part inferior, a la que s’hi afegeix una font de carboni i nutrients (excepte nitrogen). Aquesta primera etapa anaeròbia s’hi incorpora un material de rebliment que afavoreix el procés de desnitrificació. L’aigua circula cap a la zona aeròbia superior, que incorpora un altre tipus de rebliment de majors dimensions, afavorint la difusió del oxigen i la nitrificació de l’amoni.

AREMA coneix i promociona aquesta tecnologia des de fa més de 10 anys.

CARACTERÍSTIQUES

  • Rebuig pràcticament zero, més del 99% de l’aigua que es processa finalitza apte per al consum.
  • Reducció de nitrats en més del 70%.
  • Costos d’operació mínims
  • Totalment automatitzades, mínima presència d’operadors, ja que la instal·lació es pot dotar de sistemes d’alarma remots per avisar al personal operador.
  • Incorpora un sistema d’auto-neteja automàtic.
  • Fàcilment transportable.
  • De ràpida instal·lació.
  • Requeriments de manteniment mínims.
  • Sense emanació d’olors.
  • Minimització de l’obra civil respecte de processos convencionals.
reducció de nitrats - Tecnologia Deni-k