Barrera hidràulica contra l’intrusió salina:

Una part de l’aigua regenerada a l’Estació de Regeneració d’Aigua del Prat de Llobregat rep un tractament d’Osmosi Inversa per obtenir aigua d’alta qualitat.

Aquesta, es retorna al delta del Llobregat mitjançant pous d’injecció profunda i s’utilitza per compensar l’intrusió salina, un fenomen en què l’aigua salada del mar guanya terreny a l’aigua dolça de l’aqüífer, de manera que l’ interfase entre ambdues es desplaça cap a l’interior del terreny.

La línia de tractament per a l’Estació de Regeneració i Reutilització és la següent

LÍNIA D’AIGUA

 • Bombament captació d’aigua del tractament secundari.
 • Tamisat
 • Ultrafiltració.
 • Acumulació d’aigua ultrafiltrada del qual es deriven dos consums diferenciats.
 • Una part rep un procés d´ osmosis inversa i ultraviolat, constituït per:
  • Bombament d’aportació.
  • Osmosis Inversa.
  • Ultraviolat.
 • Una altra part, s’utilitza per barreja abans de la seva injecció a l’aqüífer, constituït per les següents etapes:
  • Bombament d’aportació.
  • Ultraviolat.
  • Neteja química i desplaçament
  • Dipòsit d’aigua osmotitzada.
  • Bombament d’injecció a l’aqüífer.

BARRERA HIDRÁULICA

SEGONA FASE DE LA BARRERA HIDRÀULICA AL DELTA DEL LLOBREGAT: IMPULSIÓ I INJECCIONS

 

Instal·lació de canonades

Instal·lació d’un col·lector que va donar servei a un conjunt de pous d’injecció encarregats de la recàrrega de l’aqüífer profund del Llobregat a fi d’evitar el procés d’intrusió d’aigua marina.  El col·lector es va dividir en dos ramals: Ramal Carrer A, Ramal Zona Prat.

 

Perforacions de pous d’injecció

La finalitat de les conduccions era donar cabal als pous d’injecció a l’aqüífer profund del Delta del Llobregat. S’executaren 11 pous d’injecció amb la seva pertinent caldereria i instrumentació tant d’injecció com de neteja. D’aquests onze pous a executar, 7 s’ubicaren al Carrer A i 4 més al ramal zona Prat. Tota la instrumentació dels pous d’injecció així com els quadres de comandament i maniobra dels equips s’ubiquen a l’interior d’una caseta, la qual també conté el capçal del pou d’injecció.

 

Execució de piezòmetres

Es realitzà la instal·lació i instrumentació d’un conjunt de piezòmetres per a la xarxa de control de la Barrera Hidràulica contra la intrusió marina. Es perforaren 15 nous piezòmetres de control.

 

Telecontrol i enregistrament de dades

Tant als pous d’injecció com als piezòmetres s’instal·laren les corresponents sondes per a mesurar: Nivell d’aigua al piezòmetre, temperatura de l’aigua subterrània, conductivitat elèctrica de l’aigua subterrània.

 

Actuacions dins la Depuradora de El Prat de Llobregat

L’objectiu era ampliar l’actual cabal de tractament terciari de les instal·lacions per tal d’abastir de forma correcta la totalitat de pous d’injecció de la barrera. Les actuacions dins les instal·lacions es van centrar en:

  • Bombament d’aportació.
  • Tamisat autonetejant.
  • Ultrafiltració.
  • Acumulació d’aigua ultrafiltrada.
AMB - EDAR Prat del Llobregat