Texts legals Arema

AVÍS LEGAL

Texts legals Arema

AVÍS LEGAL

1. INTRODUCCIÓ I DADES DE LA COMPANYIA

El present text conté la informació legal de les pàgines web propietat de Agua, Residuos y Medio Ambiente, S.A. (AREMA) accessibles des del domini “arema.com”(en endavant, “Web”).

Agua, Residuos y Medio Ambiente, S.A. té el seu domicili social al Carrer Pont Major, s/n, 17007 de Girona, amb CIF A60833027 i està inscrita al Registre Mercantil de Girona tom 3293, foli 167, fulla número GI-67116 (en endavant, Web “AREMA”).

Per comunicar-se amb AREMA de manera directa i efectiva, podrà dirigir-se a la direcció de correu electrònic info@arema.com o posar-se en contacte al telèfon +34 972 21 45 50.

 

2. OBJECTE I ÀMBIT DE L’APLICACIÓ

El present Avís legal regula l’accés i ús als continguts oferts per AREMA a través de la seva Web. AREMA es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut de la Web i dels serveis, així com també les condicions requerides per els seu accés i/o utilització.

L’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions específiques, que, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran el present Avís legal, o las Condicions generals. Les condicions específiques prevaldran sobre les Condicions Generals quan existeixi contradicció entre ambdues.

El simple accés, navegació i ús de la Web comporta i suposa l’acceptació per l’usuari de l’ Avís legal vigent en cada moment.

En aquest sentit, s’entendrà per usuari a la persona que accedeixi, navegui o visualitzi els continguts allotjats a la Web. S’entendrà per usuari registrat el que accedeixi, navegui i es registri per, utilitzar, visualitzar, navegar, allotjar i/o descarregar els continguts i/o utilitzar els serveis de la web.

 

3. OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’accés i navegació a través de la Web no requereix registre amb l’excepció que, per fer ús de determinades funcionalitats, pogués requerir-se l’aportació de dades, com poden ser, nom i direcció de correu electrònic.

L’usuari es compromet a:

  • Acceptar i complir el que estableix el present Avís legal, i qualsevol document que formi part integrant del mateix.
  • No difamar, abusar, molestar, assetjar, amenaçar o vulnerar de qualsevol altre manera qualsevol dret d’altres Usuaris o de qualsevol persona.
  • No eliminar o intentar suprimir les mesures de seguretat adoptades i implantades a la Web.
  • Complir amb l’establert a la legislació vigent.

 

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

AREMA és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la Web. És també titular o ha obtingut la corresponent llicencia sobre la informació i materials disponibles a través d’aquest, així com els programes d’ordenador utilitzats en relació amb el mateix.

L’accés, navegació, utilització i/o descàrrega de continguts i/o ús de serveis de la Web per l’usuari, en cap cas s’entendrà com una renúncia, transmissió, llicencia o cessió total ni parcial dels drets abans indicats per part de AREMA o, en el seu cas, del titular dels drets corresponents.

En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (“copyright”) i qualsevol altres dades d’identificació dels drets de AREMA o dels seus respectius titulars incorporats als continguts i/o serveis, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació i/o d’identificació que poguessin contenir els mateixos.

Les referencies a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de AREMA o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu us sense el consentiment escrit de AREMA o dels seus legítims titulars segons correspongui. En cap moment, excepte manifestació expressa, l’accés o ús de la Web i/o dels seus continguts i/o serveis, confereix a l’Usuari dret algun sobre les marques, logotips i/o signes distintius en ell inclosos protegits per llei.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i, en particular queda prohibit reproduir, distribuir, comunicar públicament, modificar, reutilitzar, enviar per correu o altres medis, o explotar de qualsevol manera, la totalitat o part dels continguts de la Web per propòsits comercials o contraris als interessos de AREMA, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de AREMA o, en el seu cas, del respectiu titular dels drets.

 

5. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

En cas que l’usuari enviï informació de qualsevol mena a AREMA a través de la Web, mitjançant els canals disposats per a tal fi, l’usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurament, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no es perjudicial per a tercers.

L’usuari accepta assumir la responsabilitat i deixar indemne a AREMA davant qualsevol reclamació derivada de la informació que subministri, arribant aquesta responsabilitat sense restricció alguna la exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d’aquesta.

 

6. RESPONSABILITATS I GARANTIES

Els continguts de la Web són proporcionats a títol informatiu i no pretén constituir recomanació alguna d’inversió, transaccions o similars.

AREMA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de la Web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

No obstant això, AREMA no garanteix la idoneïtat o utilitat dels continguts de la Web ni es fa responsable dels danys o prejudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que AREMA estableix a la Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat de la Web.

Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar immediatament a AREMA perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

 

7. ENLLAÇOS

7.1. Enllaç a altres pàgines web

AREMA no respondrà de cap aspecte relatiu a pàgines web de tercers a les que es pogués establir un enllaç des de la Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des de la Web a un altre lloc web aliè no implicarà que existeixi cap tipus de relació, col·laboració o dependència entre AREMA i el responsable del lloc web aliè.

7.2. Enllaços a altres pàgines web amb destinació la Web

Si qualsevol usuari, entitat o web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació la Web haurà d’atenir a les següents estipulacions:

  • L’enllaç ha de ser absolut i complert, és a dir, ha de portar a l’usuari, mitjançant un clic, a la pròpia direcció URL de la Web i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la Pàgina principal o d’inici de la Web. En cap cas, excepte que AREMA ho autoritzi de manera expressa i per escrit, la Web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, la Web, incloure’l com a part de la Web o dintre d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de la Web.
  • A la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que AREMA ha autoritzat aquest enllaç, excepte que AREMA ho hagi fet de manera expressa i prèviament per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina a la Web correctament desitgés incloure en la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de AREMA i/o de la Web, hauran de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.
  • AREMA no autoritza l’establiment d’un enllaç a la Web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i en genera, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

 

8. PRIVACITAT I COOKIES

La Política de Privacitat i la Política de Cookies de la Web queden determinades per l’establert al documento Política de Privacitat i Política de Cookies.

 

9. DURACIÓ I MODIFICACIÓ

AREMApodrà modificar els termes i condicions aquí estipulat, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en que aparegui aquest Avís legal o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

La vigència temporal d’aquest Avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència l’Avís legal modificat i publicat en aquesta Web.

Amb independència del disposat a les Condicions Particulars, AREMA podrà donar per terminat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la Web, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir indemnització alguna. Després d’aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposats anteriorment en el present Avís Legal.

 

10. GENERALITATS

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de l’Avís Legal.

En el cas de que qualsevol disposició o disposicions d’aquest Avís Legal fora(n) considerada(s) nul(es) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o Òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de l’Avís legal.

El no exercici o execució per part de AREMA de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís Legal no constituirà una renuncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per la seva part.

 

11. JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

La Web de AREMA i el seu contingut es regeixen pel que disposa la legislació espanyola.

Les relacions establertes entre AREMA i l’usuari es regeixen pel disposat a la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per els casos en els que la normativa prevegi la possibilitat a les part de sotmetre a un fur, AREMA i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, sotmetran qualsevol controvèrsia i/o litigi al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona i és aplicable la legislació espanyola.