• Català
  • Español
  • English
  • Français
  • Български
  • Română

Отделената смес в  утаителите (първични и вторични) на пречиствателните станции за отпадъчни води, се нарича утайка. Това е течност с ниска концентрация на сухо вещество. Важна част от сухото вещество на утайките е органичната материя.

Различни процеси се прилагат при третиране на утайките, за да се постигне:

a) Редуциране на масата и обема й.

b) Стабилизиране на съдържанието на органични вещества.

c) Дезинфекция на материала.

d) Адаптиране на характеристиките й за повторна употреба или депониране.

АРЕМА изпълнява цялостно третиране на утайките, което включва: 

 

1) УПЛЪТНЯВАНЕ

Уплътняване на утайката е процес, при който съдържанието на твърдо вещество на утайките се увеличава, чрез отделяне на част от течната фаза. Намалява се обема на утайката, като може да се постигне повече от една пета от първоначалния обем. Това намаляване на обема подобрява управлението на утайките в последващите процедури, намаляване на необходимия капацитет на резервоарите и механично оборудване, както и намаляване на изискванията за химическа инсталация.

 

2) СТАБИЛИЗИРАНЕ

Процесите на стабилизация могат  да намалят, подтиснат или елиминират възможността за гниенена утайките, което се дължи на намаляване на съдържанието на органична материя. Едновременно с това, се намалява и съдържанието на патогени и се елиминират неприятните миризми. Техниките на стабилизиране на органичнния състав на утайката могат да бъдат разделени главно на биологични и химични.

За биологичното стабилизиране на утайките се използват предимно два метода - аеробен и анаеробен, процесите протичат респективнов присъствието или отсъствието на кислород. Класически метод на химична стабилизация, а също така и хигиенизиране на утайките, е добавянето на гасена вар.

Утайките могат също така да бъдат третирани чрез  други физични методи  (термично сушене) или биологично (компостиране), за да се постигне допълнително намаляване на маса и обем и / или по-високи степени на стабилизация / хигиенизиране на на органичния състав.

АРЕМА има опит в проектирането и изпълнението на тези методи на третиране и избора на необходимите процеси за стабилизиране според потенциала на утайките, произведени във всеки отделен случай или според изискванията на клиента.

При анаеробна стабилизация,изгнилата утайка произвежда биогаз, смес от запалими газове (предимно метан) и замърсители. Биогазът може да се използва като източник на енергия,  във формата на топлинна и електрическа енергия, така че да може да се използва за собствени нужди в станцията или от  трета страна, толкова дълго, в случай, че инвестицията се окаже икономически приложима.

 

 

3) ОБЕЗВОДНЯВАНЕ

За да се благоприятства процеса на обезводняване  на утайки, след като се стабилизацията , се извършва предварителна обработка – кондициониране . Обикновено това се постига чрез добавяне на химикали, но също така може да бъде постигнато чрез термична обработка.

Резултат от химическата обработка е  коагулация-флокулация на твърдите частици и освобождаването на абсорбираната вода от утайките, което благоприятства  последващото обезводняване . Най-често използваните химикали са неорганични катионни полимери, железен хлорид, вар и алуминиев сулфат.

Основната цел на обезводняването на утайките е намаляване на обема им, с което се улеснява тяхното транспортиране и, съответно, оползотворяване, изгаряне или депониране. Обезводняването най-често се осъществява чрез използването на механични методи като центрофугиране, филтруване под налягане и филтруване под вакуум. Постигнатото ниво на обезводняване се определя   от приложението на крайния продукт.

Утайките, независимо дали идват от градски или промишлени пречиствателни станции, имат своя собствена правна уредба, която се основава главно на тяхното съдържание на тежки метали и патогени. Всеки вид депониране се регулира от различни стандарти, които се различават по своя обхват, и поради това се изискват  различни техники за третиране на утайките.

След обезводняване, утайките могат да бъдат третирани като твърди битови отпадъци; могат да бъдат изгорени, използвани повторно в селското стопанство като тор; използва в горското стопанство  и за възстановяване на земи и дори се използват като суровина в производството на строителни материали.