• Català
  • Español
  • English
  • Français
  • Български
  • Română

Третиранетонатечниотпадъциилиинфилтратотдепазаградскиотпадъци, от пречиствателни станции илиототпадъци "Ecoparks" или " Ecological parks ", е сложенпроблем, койтоизисквапо-дълбокоразбираненатозивъпрос, зада сепредложат надежднирешения.

AREMA изпълнява проекти за третиране на инфилтрата с помощта на най-добрата технология за всеки отделен случай, в зависимост от конкретните настоящи замърсители и изискванията за изходните параметри, като се  свеждат  до минимум на разходите за инвестиции и работа .

Сред използваните технологии, самостоятелно или в комбинация, най-често срещаните процеси са:

- Биологично третиране

- Мембранна обработка (UF, MBR, RO)

- Окисляване, утаяване и изпаряване

- Инертизациятанаотпадъци.

Чрез прилагане например на модулиобратна осмоза (RO) в открит канал е възможно да се получи пермеат, с  необходимото качество, за да се зауства в обществения канал и подходящдори за повторна употреба като вода за напояване.

Тази технология също позволява:

  • - Конфигурации в компактна система, инсталирана в контейнер със  стандартен размер,лесно преносима, с минимални строителни работи (Единствените строителни работи, които са необходими, се състоят в изграждане на бетонна плоча, върху която да се разположат контейнерите).
  • - Всичкисъоръжениясапредварителномонтиранивъввътрешносттанаконтейнерииливърхуплатформи, акощесеинсталират в сграда.Всичкиконструкции, резервоари, външниВиКмрежи и другиинсталациисамотрябвадасесвържат, с коетовреметозаинсталациянамястообикновено е по-малко от месец, катосегарантираправилнофункционираненасистемата.

Необходимосттаоператори е минимална, тъй като инсталацията е с напълно автоматизиран процес и той може да осигури алармени системи за предупреждаване на работния перосан