• Català
  • Español
  • English
  • Français
  • Български
  • Română

Регенериранавода е дефинирана като водата, която идва от вторично пречистване в станциите за пречистване на отпадъчни води и след допълнителни третични лечения, тя се превръща в подходящa за употреба, с  качество, отговарящо на изискванията за приложение.

Регенериранатавода е ключов фактор в цялостното управление на ресурсите, които могат да бъдат сведени  до широк спектър от приложения като напояване, промишлени цели, почистване на улиците, системи за гасене на пожари или вода за използване в строителството.

AREMA изпълнява проекти за  всички видове третиране за регенерация на вода, които съчетават коагулация и флокулация, филтрация и дезинфекция; както и  напредналите процеси на третиране чрез мембрани (UF, RO), за случаите, когато водата изисква максимално качество, като например за възстановяване на водоносните хоризонти, или също така чрез обратима електродиализа (EDR) за случаите, когато е необходимо  да се намали съдържанието на соли,напримерс цел да се използва водата в селското стопанство за напояване.

Регенерация на градски отпадъчни води:

  • Регенерацияна 20 000 m3 / ден в пречиствателнатастанциянаБайшЛьобрегат, Барселона, Испания, и сондираневъвводоносенхоризонтпрез 14 кладенцизаизгражданенаположителнахидравличнабариерасрещуфизиологиченопроникване.
  • Регенерацияна 4320 м3 / ден в пречиствателнатастанцияВиладеНуестраСеньораделаАсунсион, Агуаскалиентес, Мексико, и сондиране наводоноснияхоризонтпрез 3 сондажни кладенеца, задасенамаличерпенето нанивотонаподпочвенитеводи.

Регенерация на индустриални води:

Изпълнениенаеднаотнай-големитеинсталации в Европазарегенерациянапромишлениотпадъчниводи.

  • Регенерация на 13.440 m3 / ден на промишлени отпадъчни води, за повторна употреба, както в производствения процес, така  и в оползотворяването на водоносния хоризонт на река