• Català
  • Español
  • English
  • Français
  • Български
  • Română

Водата, в състоянието, в което се намира в природата, много често не е годназадиректнаупотребаотчовека.

АРЕМА предлага различни системи за пречистване на питейни и водоснабдяване. В зависимост от работните нужди, АРЕМА предоставя конкретни решения за общини, предприятия и малки общности.

АРЕМА проектира както големи пречиствателни станции за питейни води, така и  компактни и модулни инсталлация за малки селища, като се използват различни технологии, съобразени с нуждите на клиентите.

Основно  третирането на питейни води се състои  в процедури за пречистване на водата по физико-химични методи (коагулация-флокулация, утаяване, окисление, абсорбция, йонообмен) или механични методи (многослойна филтрация, напреднали мембранни технологии като ултрафилтрация, обратна осмоза и  обратна електродиализа), последвани с окончателна дезинфекция чрез комбиниране на окислители и / или използването на ултравиолетови лъчи.