• Català
  • Español
  • English
  • Français
  • Български
  • Română

Открита през 1995 година, AGUA, RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE S.A – АРЕМА, работи за предоставяне на решения, свързани с управлението на водите и отпадъците.

Нейните основни бизнес направления са: третиране на градски и промишлени отпадъчни води, пречистване на питейни води, производствени води за промишлеността, обезсоляване, рециклиране на вода  и повторна ѝ  употреба, третиране на утайки и третиране на инфилтрат.

Нашата движеща  сила е мисията ни за подобряване условията на живот и опазване на околната среда.

Предметът на дейност на компанията в момента се намира както в рамките на националния пазар, така  и на международната сцена.

APEMA има богат международен опит. Преди повече от 15 години, компанията започва процес на интернационализация, с цел да се разшири и достигне  до нови пазари и нови начини за съвместна работа.

С цел повишаване на международното си присъствие, APEMA работи с местни партньори, извършва проектантска и консултантка дейност и изпълнява мониторинг на собствените си проекти.

Фирмата разполага с офиси и търговски представителства в няколко страни от Централна и Южна Америка, както и Източна Европа и Северна Африка. APEMA в момента изпълнява проекти главно в Мексико, Колумбия, България, Румъния и Алжир

Отдадена на околната среда и хората, компанията определя своите ценности като:

  • Прилагане на най-добрите технологии и най-добрите практики за опазване на  околната среда .
  • Намаляване разходите за пречистване, рециклиране на пречистената вода за вторична употреба, при постигане на висока енергийна ефективност.
  • Намиране на оптимални решения в дългосрочен план.
  • Гаранция за изпълнение на предложените решения.
  • Готовност за социална ангажираност.

Компанията има разрешителни, издадени от Министерството на финансите и държавната администрация да разработва проекти в различните публични администрации, както  проектиране и изграждане на пречиствателни станции, така  и поддържането и експлоатацията им , а също и  хидротехнически съоръжения и електрически инсталации.